top of page

Açık İnfaz Kurumuna Ayrılamayacak Hükümlüler


Açık Ceza İnfaz Kurumuna Ayrılma Yönetmeliği toplamda beş kısım 16 maddeden oluşmaktadır. Yönetmelik ile doğrudan açık infaz kurumuna ayrılacaklar, kapalı infaz kurumundan açık infaz kurumuna geçiş yapacaklar hakkında usul ve esaslar belirlenmektedir. Ayrıca açık ceza infaz kurumları arasındaki nakiller hakkında da uygulanması gereken hususlar belirtilmektedir. Yönetmelik çocuk eğitim evlerini de kapsamaktadır.


Yönetmeliğin sekizinci maddesinde açık kuruma ayrılamayacak hükümlüler belirtilmiştir. İşbu madde şu şekildedir :


MADDE 8 – (Değişik:RG-22/8/2015-29453) (1) Kapalı kurumlarda bulunan hükümlülerden;


a) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm olanlar,


b) Haklarında ikinci defa tekerrür hükümleri uygulananlar,


c) (Değişik:RG-22/2/2017-29987) Haklarında iyi hal kararı verilse bile, 5275 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde sayılan eylemlerden dolayı toplam beş ve daha fazla hücreye koyma cezası alıp, son hücreye koyma cezasının kaldırılması üzerinden bir yıl geçmemiş olanlar,


ç) Terör ve örgütlü suçlardan hükümlü olup, 6 ncı maddenin ikinci fıkrasının (c) ve (ç) bentleri dışında kalanlar, açık kurumlara ayrılamaz.


(2) Ayrıca;


a) Koşullu salıverilme kararı geri alınanların, geri alınan cezalarının tamamı,


b) Denetimli serbestlik tedbirinin ihlali sonucunda, koşullu salıverilme tarihine kadar olan sürenin tamamı,


c) Çocuk eğitim evleri hariç, kapalı kurumlardan firar edenler ile açık kurumlardan ikinci kez firar etmiş olanların, firar tarihinden önce kesinleşmiş olan cezaları ve koşullu salıverilme tarihine kadar kesinleşerek infazına başlanacak olan cezalarının tamamı,


ç) 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu gereğince verilen hapsen tazyik veya tazyik hapisleri dışında, diğer kanunlarda düzenlenen tazyik, disiplin veya zorlama hapislerinin tamamı, kapalı kurumlarda infazedilir. Diğer cezalar, Yönetmelikte aranan koşulların bulunması halinde açık kurumlarda infaz edilebilir.


(3) Kapalı kurumda hükümlü olup;


a) İşlediği iddia olunan başka bir suçtan dolayı haklarında 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 100 üncü maddesine göre tutuklama kararı verilenler,


b) Yaş, sağlık durumu, bedensel veya zihinsel yetenekleri bakımından çalışma koşullarına uyum sağlayamayacakları idare ve gözlem kurulu kararıyla saptananlar, bu durumları devam ettiği sürece açık kurumlara ayrılamaz.Aşağıda kalem kalem belirtilen suçlardan hükümlü olan kişilerin açık infaz kurumuna geçme hakkı bulunmamaktadır.


 1. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar,

 2. İkinci defa tekekrür hükümleri uygulananlar, ( TCK 58 )

 3. 5275 sayılı Kanunun 44. maddesi uyarınca toplamda 5 veya daha fazla hücreye koyma cezası alıp, son hücreye koyma cezasının kaldırılması üzerinden 1 yıl geçmemiş olanlar,

 4. Terör ve örgütlü suçlardan hükümlü olup 5237 sayılı kanunun 221. maddesinde belirtilen pişmanlık hükümlerinden yararlanan ve mensup oldukları örgütten ayrıldıkları idare ve gözlem kurulu kararı ile tespit edilenler dışında kalanlar,

 5. Koşullu salıverilme kararı geri alınıp geri alınan cezanın tamamı,

 6. Denetimli Serbestlik tedbirinin ihlali neticesinde koşullu salıverilme tarihine kadar olan sürenin tamamı

 7. Kapalı kurumdan firar edenlerin firar tarihinden önce kesinleşmiş olan cezaları ile koşullu salıverilme tarihine kadar kesinleşerek infazına başlanacak cezaların tamamı ( çocuk eğitimevleri hariç )

 8. Açık kurumlardan ikinci kez firar edenlerin firar tarihinden önce kesinleşmiş olan cezaları ile koşullu salıverilme tarihine kadar kesinleşerek infazına başlanacak cezaların tamamı ( çocuk eğitimevleri hariç )

 9. İcra ve İflas Kanununda belirtilen tazyik veya tazyik hapisleri dışında verilen tazyik, disiplin ve zorlama hapislerin tamamı, ( Uzaklaştırma kararının ihlali, mahkeme kararına mazeret olmaksızın karşı gelinmesi)

 10. Başka bir suçtan TCK 100. maddesi uyarınca tutuklu bulunanlar

 11. Yaş, sağlık durumu, bedensel ve zihinsel bakımından çalışma koşullarına uyum sağlayamayacağı idare ve gözlem kurulu kararı ile saptananlar.

14 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Kommentare


bottom of page