top of page

Kapalı İnfaz Kurumundan Açık İnfaz Kurumuna Ayrılacak Hükümlüler


Açık Ceza İnfaz Kurumuna Ayrılma Yönetmeliği toplamda beş kısım 16 maddeden oluşmaktadır. Yönetmelik ile doğrudan açık infaz kurumuna ayrılacaklar, kapalı infaz kurumundan açık infaz kurumuna geçiş yapacaklar hakkında usul ve esaslar belirlenmektedir. Ayrıca açık ceza infaz kurumları arasındaki nakiller hakkında da uygulanması gereken hususlar belirtilmektedir. Yönetmelik çocuk eğitim evlerini de kapsamaktadır.


Yönetmeliğin altıncı maddesinde kapalı kurumdan açık kuruma ayrılacak hükümlüler belirtilmiştir. İşbu madde şu şekildedir :


MADDE 6 – (1) Hükümlülerden;

a) (Değişik:RG-22/8/2015-29453) Toplam (Değişik ibare:RG-22/2/2017-29987) cezaları on yıldan az olanlar bir ayını, on yıl ve yukarı olanlar ise onda birini kurumlarda infaz edip, iyi hâlli olan ve koşullu salıverilme tarihine yedi yıl veya daha az süre kalanlar,


b) Müebbet hapis cezasına mahkûm olup, koşullu salıverilme tarihine beş yıl veya daha az süre kalanlar,


c) Cezaları yüksek güvenlikli kapalı kurumlar veya diğer kapalı kurumların yüksek güvenlikli bölümlerinde infaz edilenlerden toplam cezalarının üçte birini bu kurumlarda iyi hâlli olarak geçiren ve koşullu salıverilme tarihine üç yıl veya daha az süre kalanlar, açık kurumlara ayrılabilir.


(2) Açık kurumlara ayrılabilmek için, ayrıca;


a) (Değişik:RG-18/8/2016-29805) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 142, 148, 149, 188 ve 190 ıncı maddeleri ile 1/3/1926 tarihli ve mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 403, 404, 491/3-4, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498 ve 499 uncu maddelerinden mahkûm olanların koşullu salıverilme tarihine beş yıldan az süre kalması,


b) (Değişik:RG-18/8/2016-29805) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 102 ve 103 üncü maddeleri ile eşe karşı işlenen 82/1-d, 86/3-a ve 96/2-b maddeleri ve 1/3/1926 tarihli ve mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 414, 416/1, 418/1 maddeleri ile eşe karşı işlenen 449/1, 456 ve 457/1 maddelerinden mahkûm (Değişik ibare:RG-11/4/2019-30742) olanların koşullu salıverilme tarihine üç yıldan az süre kalması,


c) 29/7/2003 tarihli ve 4959 sayılı Topluma Kazandırma Kanunu, 30/7/1999 tarihli ve mülga 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleri ile Mücadele Kanununun 14 üncü maddesi ve 5237 sayılı Kanunun 221 inci maddesinden yararlananların koşullu salıverilme tarihine iki yıldan az süre kalması,


ç) Terör ve örgütlü suçlardan hükümlü olup, mensup oldukları örgütten ayrıldıkları idare ve gözlem kurulu kararıyla tespit edilenlerin koşullu salıverilme tarihine bir yıldan az süre kalması, şartı aranır.


(3) Birden fazla cezanın toplanarak infazı hâlinde, açık kuruma ayrılmada esas alınacak suç, koşullu salıverilme tarihine en az sürenin arandığı suçtur.


(4) Açık kuruma ayrılma süresini dolduranlar hakkında altı aylık deneme süresinin tamamlanması beklenmeden açık kuruma ayrılma kararı alınabilir.


A- Toplamda cezası on yıldan az olanlar :


Hükümlünün açık infaz kurumuna ayrılabilmesi için gereken şartlar şu şekildedir :


1- Hükümlü hakkında kesinleşmiş tüm hükümler toplanarak sonuç cezada ortaya çıkan cezanın 10 yıl altı olması,

2- Cezanın 1 ayını kapalı infaz kurumunda infaz etmesi,

3- İyi halli olması

4- Koşullu salıverilme tarihine 7 yıl veya daha az süre kalması gerekmektedir.


Tüm şartları taşıyan hükümlü açık infaz kurumuna alınarak cezasını burada infaz etmektedir.


! Açık Ceza infaz Kurumuna Ayrılma Yönetmeliğinin 6. maddesinin 3. fıkrasına göre birden fazla cezası toplanarak cezasını infaz eden hükümlü hakkında açık infaz kurumuna ayrılmada esas alınacak suç, koşullu salıverilme tarihine en az sürenin arandığı suçtur.


! Açık kuruma ayrılma süresini dolduranlar hakkında altı aylık denemesi süresini tamamlaması beklenmez.


B- Toplamda cezası on yıldan fazla olanlar :


Hükümlünün açık infaz kurumuna ayrılabilmesi için gereken şartlar şu şekildedir:


1- Hükümlü hakkında kesinleşmiş tüm hükümler toplanarak sonuç cezada ortaya çıkan cezanın 10 yıl ve üstü olması,

2-Hükmedilen toplam cezanın 1/10'unun kapalı kurumlarda infaz etmesi,

3- İyi halli olması

4- Koşullu salıverilme tarihine 7 yıl veya daha az süre kalması gerekmektedir.


Tüm şartları taşıyan hükümlü açık infaz kurumuna alınarak cezasını burada infaz etmektedir.


! Açık Ceza infaz Kurumuna Ayrılma Yönetmeliğinin 6. maddesinin 3. fıkrasına göre birden fazla cezası toplanarak cezasını infaz eden hükümlü hakkında açık infaz kurumuna ayrılmada esas alınacak suç, koşullu salıverilme tarihine en az sürenin arandığı suçtur.


! Açık kuruma ayrılma süresini dolduranlar hakkında altı aylık denemesi süresini tamamlaması beklenmez.


C- Müebbet hapis cezası alanlar :


Müebbet hapis ceza alan hükümlüler koşullu salıverilme tarihine 5 yıl veya daha az süre kalması halinde açık infaz kurumunda cezalarını infaz etmektedir.


! Açık Ceza infaz Kurumuna Ayrılma Yönetmeliğinin 6. maddesinin 3. fıkrasına göre birden fazla cezası toplanarak cezasını infaz eden hükümlü hakkında açık infaz kurumuna ayrılmada esas alınacak suç, koşullu salıverilme tarihine en az sürenin arandığı suçtur.


D- Yüksek güvenliklilerde kalan hükümlüler


İnfaz Kanunu madde 9'da belirtilen suçlardan hüküm giyen kişiler cezalarını yüksek güvenlikli kapalı kurumlarda veya diğer kapalı kurumların yüksek güvenlikli bölümlerinde cezalarını infaz etmektedir. Bu kurumlarda cezalarını infaz edecek hükümlüler suçlardır:


1- Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar,

2- Suç işlemek ve amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve bu örgütün faaliyetleri çerçevesinde

 • İnsanlığa karşı suçlar, ( TCK 77- 78 )

 • Kasten öldürme, ( TCK 81-82 )

 • Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu, ( TCK 188 )

 • Devletin güvenliğine karşı suçlar, ( TCK 302- 303 - 304-307 - 308 )

 • Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, ( TCK 309 - 310 - 311- 312 - 312- 314-315 )

işleyen kişilerdir.


Söz konusu hükümlülerin açık infaz kurumuna ayrılabilmesi için gereken şartlar şu şekildedir:

 1. Toplam cezanın 1/3'ünü kapalı kurumda infaz etmesi,

 2. İyi halli olması,

 3. Koşullu salıverilme tarihine 3 yıl veya daha az süre kalması gerekmektedir.

! Açık Ceza infaz Kurumuna Ayrılma Yönetmeliğinin 6. maddesinin 3. fıkrasına göre birden fazla cezası toplanarak cezasını infaz eden hükümlü hakkında açık infaz kurumuna ayrılmada esas alınacak suç, koşullu salıverilme tarihine en az sürenin arandığı suçtur.


E- Koşullu Salıverilme tarihine beş yıldan az süre kalması aranan suçlar :


Kapalı İnfaz Kurumundan Açık İnfaz Kurumuna ayrılabilmek için genel kural ( Ağırlaştırılmış müebbet ve yüksek güvenliklide infaz edenler hariç ) koşullu salıverilme tarihine 7 yıl veya daha az süre kalmasıdır. Ancak bazı suçlarda koşullu salıverilme tarihine 5 yıldan az süre kalması aranmaktadır. Yukarıda belirtmiş olduğumuz şartlar ile birlikte bu suçlar şu şekildedir:

 • Nitelikli hırsızlık ( TCK 142 )

 • Yağma ( TCK 148 )

 • Nitelikli Yağma ( TCK 149 )

 • Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu ( TCK 188 )

 • Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma Suçu ( TCK 190)

 • 1/3/1926 tarihli ve mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 403, 404, 491/3-4, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498 ve 499

! Birden fazla cezası toplanarak ( içtima ) sonuç cezaya ulaşılması halinde müddetname de yukarıda belirtilen suçlardan birinin olması halinde koşullu salıverilme tarihi 5 yıl olarak uygulanmaktadır.


E- Koşullu Salıverilme tarihine üç yıldan az süre kalması aranan suçlar :


Kapalı İnfaz Kurumundan Açık İnfaz Kurumuna ayrılabilmek için genel kural ( Ağırlaştırılmış müebbet ve yüksek güvenliklide infaz edenler hariç ) koşullu salıverilme tarihine 7 yıl veya daha az süre kalmasıdır. Ancak bazı suçlarda koşullu salıverilme tarihine 3 yıldan az süre kalması aranmaktadır. Yukarıda belirtmiş olduğumuz şartlar ile birlikte bu suçlar şu şekildedir:

 • Cinsel Saldırı ( TCK 102 )

 • Çocukların Cinsel İstismarı ( TCK 103 )

 • Eşe karşı Kasten Öldürme ( TCK 82/1-d )

 • Eşe karşı Kasten Yaralama ( TCK 86/3-a )

 • Eşe karşı Eziyet ( TCK 96/2-b)

 • mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 414, 416/1, 418/1 maddeleri ile eşe karşı işlenen 449/1, 456 ve 457/1

F- Koşullu Salıverilme tarihine iki yıldan az süre kalması aranan suçlar :


Kapalı İnfaz Kurumundan Açık İnfaz Kurumuna ayrılabilmek için genel kural ( Ağırlaştırılmış müebbet ve yüksek güvenliklide infaz edenler hariç ) koşullu salıverilme tarihine 7 yıl veya daha az süre kalmasıdır. Ancak bazı suçlarda koşullu salıverilme tarihine 2 yıldan az süre kalması aranmaktadır. Yukarıda belirtmiş olduğumuz şartlar ile birlikte bu suçlar şu şekildedir:

 • 4959 sayılı Topluma Kazandırma Kanunu

 • Terörle Mücadele Kanununun kapsamında Pişmanlıktan yararlananlar ( 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleri İle Mücadele Kanunun 14. maddesi)

 • Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçu kapsamında pişmanlıktan yararlananlar ( TCK 221 )

F- Koşullu Salıverilme tarihine bir yıldan az süre kalması aranan suçlar :


Terör ve örgütlü suçlardan hükümlü olup ayrıldıkları idare ve gözlem kurulu kararıyla tespit edilen hükümlüler.


38 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

コメント


bottom of page